Apakah perbezaan antara aset dan perbelanjaan?


Jawapan 1:
  1. Aset dan perbelanjaan adalah elemen yang sangat berbeza dari penyata kewangan sesebuah entiti. Aset adalah apa-apa sumber yang dimiliki atau dikawal oleh entiti dan memberikan nilai kepada entiti sama ada dengan membantu pengeluaran barangan / perkhidmatan atau dengan mewujudkan realisasi monetari tetap. Juga kebanyakan aset muncul dalam lembaran Imbangan untuk jangka masa yang lebih panjang. Mereka juga mengalami penurunan dalam nilai (kecuali aset tertentu) Contohnya. Bangunan, Debtors.Expenses sebaliknya biasanya keluar dari wang tunai perusahaan untuk mendapatkan aset atau menyelesaikan liabiliti. Perbelanjaan kebanyakannya muncul dalam Penyata Kewangan pada tahun yang ditanggung (kecuali perbelanjaan modal dan perbelanjaan hasil tertunda). Ia juga boleh ditakrifkan sebagai kos menjalankan perniagaan.

Jawapan 2:

-Assets adalah sesuatu yang berharga yang entiti memiliki, manfaat daripada, atau menggunakan, dalam menghasilkan pendapatan.

-Belanjaan yang dibelanjakan atau kos yang ditanggung dalam usaha organisasi untuk menjana pendapatan, yang mewakili kos menjalankan perniagaan.

Perbelanjaan mungkin dalam bentuk pembayaran tunai sebenar (seperti upah dan gaji), bahagian yang telah tamat tempoh (susut nilai) aset, atau jumlah yang diambil daripada pendapatan (seperti hutang lapuk). Perbelanjaan diringkaskan dan dicaj dalam penyata pendapatan sebagai potongan daripada pendapatan sebelum menaksir cukai pendapatan. Manakala semua perbelanjaan adalah kos, tidak semua kos (seperti yang dilakukan dalam pengambilalihan aset penjanaan pendapatan) adalah perbelanjaan.


Jawapan 3:

-Assets adalah sesuatu yang berharga yang entiti memiliki, manfaat daripada, atau menggunakan, dalam menghasilkan pendapatan.

-Belanjaan yang dibelanjakan atau kos yang ditanggung dalam usaha organisasi untuk menjana pendapatan, yang mewakili kos menjalankan perniagaan.

Perbelanjaan mungkin dalam bentuk pembayaran tunai sebenar (seperti upah dan gaji), bahagian yang telah tamat tempoh (susut nilai) aset, atau jumlah yang diambil daripada pendapatan (seperti hutang lapuk). Perbelanjaan diringkaskan dan dicaj dalam penyata pendapatan sebagai potongan daripada pendapatan sebelum menaksir cukai pendapatan. Manakala semua perbelanjaan adalah kos, tidak semua kos (seperti yang dilakukan dalam pengambilalihan aset penjanaan pendapatan) adalah perbelanjaan.